ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

رياضي سوم راهنمايي

 

بخش اول : حساب اعداد طبيعي

 

سوالات بخش اول : حساب اعداد طبيعي ، طبقه بندي اعداد

 

بخش 2 : روش تعيين عدد اول

 

بخش 3 : توان

 

سوالات بخش 3

 

بخش 4 : جذر

 

سوالات بخش 4

 

سوالات بخش 5 : امتحان جذر

 

سوالات بخش 5 : امتحان جذر

 

بخش 6 : مجموعه اعداد

 

بخش 7 : جمع اعداد صحيح

 

بخش 8 : مجموعه اعداد گويا

 

بخش 8 : مجموعه اعداد گويا

 

بخش 9 : جمع و تفريق اعداد گويا

 

بخش 10 : بردار

 

بخش 11 : تساوي بردارها

 

بخش 12 : ضرب يك عدد در يك بردار

 

سوالات بخش 13

 

سوالات بخش 14

 

سوالات بخش 15

 

بخش 16 : زاويه محاطي

 

بخش 17 : چند ضلعي هاي منتظم

 

بخش 18 : رابطه فيثاغورث

 

بخش 19 : جبر ، عبارات هاي جبري

 

بخش 20 : مفهوم چند جمله اي

 

بخش 21 : معادله

 

بخش 22 : مجموعه اعداد حقيقي

 

بخش 23 : معادله خط 1

 

بخش 24 : معادله خط 2

 

بخش 25 : صورت ديگر معادله خط

 

بخش 26 : هندسه 2 خطهاي متوازي با فاصله هاي متوازي

 

بخش 27 : قضيه تالس

 

بخش 28 : شكلهاي متشابه

 

بخش 29 : تشابه دو مثلث

 

بخش 30 : دستگاه معادله هاي خطي

 

بخش 31 : دوران

 

بخش 32 : آمار ، ميانگين

 

بخش 33 : هندسه 3 ، هرم و مخروط

 

بخش 34 : كره

 

تمرين هاي دوره اي 1

 

تمرين هاي دوره اي 2

 

تمرين هاي دوره اي 3

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:59  توسط علیرضا میزانیان  |